Radio Svoboda [Liberty] on Yeltsin's Resignation, 31 December 1999
prev / next